Brandskyddskontroll


Information & utförande

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand.

Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet

  • Sotbildning och beläggningar

  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet

  • Temperaturförhållanden

  • Tryckförhållanden och täthet

  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används finns det olika intervall.

Inför en brandskyddskontroll
OBS Att tänka på inför besök av brandskyddskontrollanten:
....att elda inte, inför och under den aviserade tiden.
....att pelletsbrännare, oljebrännare är avslagna på den aviserade tiden, samt att igen eld finns i eldstaden.
....att alla utrymmen skorstenen passerar måste kontrolleras, detta gäller även vinden. Var vänlig och avlägsna getingar, bin mm på vindsluckor och liknande då detta kan innebära fara för kontrollanten.
....att skorstenarna också skall kontrolleras från taket.
....att på vintern, vara vänlig och skotta fram till uppstigningsplatsen.
....att kontrollera att takskyddsanordningar såsom väggstege, markstege, glidskydd och takstege är i gott skick, tänk på att dessa ska finns för säker uppstigning till skorsten.
Pris

Kostnaden för brandskyddskontrollen är baserat på antalet objekt.

1:a objekt kostar 876 kr inkl moms

2:a objekt kostar 325 kr inkl moms

Andra objekt är om det finns fler objekt än ett som kontrolleras i samma fastighet.

Uppdrag

Vi utför brandskyddskontroller på uppdrag av Mjölby & Boxholms kommun.

https://www.mjolby.se/bygga-bo-miljo/brandskydd-sotning/sotning